Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

vypracované v souladu s 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“, ve znění pozdějších předpisů

pro smluvní vztahy mezi prodávajícím – Balance Way s.r.o

Postřekov 330

345 35 Postřekov

IČO 176 18 673

- a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího

Článek I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále též „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 občanského zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího učiněnou na základě prezentace zboží prodávajícího v podobě webového katalogu (viz čl. II odst. 1 až 3 těchto obchodních podmínek).

Odesláním objednávky způsobem podle čl. II níže vyjadřuje kupující bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek.

Oddíl A – obecná ustanovení o prodeji zboží

Článek II.

Objednací a dodací podmínky

Kupující je oprávněn objednávat od prodávajícího výrobky z nabídkového sortimentu prodávajícího podle své potřeby formou vyplnění objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách prodávajícího. Objednávky je kupující povinen zasílat prodávajícímu prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího na kontakty uvedené na webových stránkách prodávajícího.

Prodávající je povinen potvrdit neprodleně doručení objednávky, a to na kontakty, které kupující pro ten účel v objednávce písemně určí. V tomto potvrzení zašle prodávající kupujícímu rovněž znění těchto podmínek.

Každá objednávka musí obsahovat minimální obsahové náležitosti označené v interaktivním formuláři umístěném na webových stránkách prodávajícího hvězdičkou.

Dodací lhůtu určuje prodávající v potvrzení objednávky, a to podle stavu skladových zásob:

Zboží skladem

doba pro expedici zboží: 3 až 7 pracovních dnů

Zboží není skladem

doba pro expedici zboží: podle podmínek dodavatele (obvykle maximálně 14 dnů)

Kupující je povinen dodané zboží na výzvu prodávajícího (resp. dopravce určeného prodávajícím) převzít a převzetí písemně potvrdit na dodacím listu. Kupující je oprávněn požadovat jedno písemné vyhotovení dodacího listu.

Kupující se zavazuje zboží převzít, pokud je bezvadné nebo pokud vykazuje pouze drobné vady, které nebrání řádnému užívání zboží k účelu, k němuž má sloužit. Budou-li při předání zboží zjištěny vady, které brání jeho řádnému užívání, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží a prodávající se dostává se svou povinností dodat zboží do prodlení.

Zboží je dodané:

a) dnem, kdy kupující zboží fakticky převezme, nebo

b) dnem, kdy prodávající umožní v souladu se smlouvou kupujícímu zboží převzít a kupující zboží nepřevezme v rozporu se smlouvou (tím není dotčeno oprávnění odmítnout převzetí zboží podle odst. 6),

dále též “den dodání zboží”.

Bude-li zboží dodané podle odst. 7 písm.b), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve 0,05% z celkové kupní ceny za každý den, kdy bude zboží fakticky zůstávat ve sféře vlivu prodávajícího proto, že nedošlo k jeho skutečnému převzetí ze strany kupujícího. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové kupní ceny zboží, s jehož dodávkou je prodávající v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

 

Článek III.

Kupní cena. Platební podmínky

Cena zboží bude účtována podle aktuálních ceníků prezentovaných na webových stránkách prodávajícího ke dni doručení objednávky kupujícího; prodávající je v souladu s § 1752 občanského zákoníku oprávněn ceníky měnit. Tím není dotčeno právo ujednat si kupní cenu zvláštním ujednáním v kupní smlouvě – takové ujednání má přednost před ceníkem. V případě rámcových smluvních vztahů je kupující, který se změnou ceníku nesouhlasí, oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

Splatnost kupní ceny se řídí způsobem platby, který kupující v rámci objednávky zvolí. Potřebné informace ohledně splatnosti kupní ceny a ohledně poplatků souvisejících s volbou konkrétního způsobu platby získá kupující při objednávání zboží v rámci vyplňování objednávkového formuláře.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn požadovat kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží v souvislosti s některou z dřívějších dodávek zboží, je prodávající v případě další objednávky téhož kupujícího oprávněn požadovat platbu kupní ceny předem a pozastavit do dne plné úhrady plnění dalších objednávek kupujícího, aniž by se dostal s plněním do prodlení.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 30 dnů, je prodávající dále oprávněn od smlouvy odstoupit formou písemného oznámení adresovaného kupujícímu. Tím není dotčen nárok prodávajícího na úroky z prodlení, smluvní pokutu a náhradu vzniklé škody.

Prodávající se zavazuje oznámit písemně kupujícímu veškeré změny týkající se bankovního spojení a čísla účtu, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy takové změny nastanou. Pokud prodávající tuto svoji povinnost poruší, nenese druhá strana odpovědnost za nepřipsání příslušné částky na nový účet prodávajícího, pokud prokáže, že částku poukázala na účet prodávajícího jí známý v době poukázání příslušné částky. Dnem splnění peněžitého závazku je v takovém případě den, kdy byla částka z účtu kupujícího poukázána.

Článek IV.

Přechod nebezpečí škody na zboží. Nabytí vlastnického práva.

Ve smluvním vztahu podle čl. I přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího dnem dodání zboží (čl.II odst. 7).

Uzavřou-li smluvní strany smlouvu ve smyslu čl. I těchto podmínek, vlastnické právo ke zboží dodanému na základě této smlouvy přechází na kupujícího teprve dnem, kdy kupující řádně uhradí kupní cenu zboží (včetně případného příslušenství) v souladu se sjednanými podmínkami.

Uzavřou-li smluvní strany smlouvu ve smyslu čl. I těchto podmínek, přebírá tím na sebe kupující nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek V.

Odpovědnost za vady zboží

Pokud prodávající nedodá zboží v sortimentu, množství nebo jakosti odpovídajících požadavkům kupujícího podle objednávky, má zboží vady.

Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dodání zboží (čl.II odst. 7).

Pokud bude dodané zboží v průběhu 2 let jeho dodání kupujícímu vykazovat vady, je kupující povinen o zjištěných vadách prodávajícího písemně informovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a v písemném oznámení o reklamaci zároveň určit, který nárok vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží v souvislosti se zjištěnými vadami uplatňuje. Pro tyto účely se písemná forma považuje za splněnou za podmínek podle čl. II odst. 1 výše.

Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit následující nároky:

odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo

dodání náhradního zboží stejného druhu, nebo

přiměřenou slevu z kupní ceny, popř.

odstoupení od smlouvy.

Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada nepodstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující opráněn uplatnit následující nároky:

odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad).

Neučiní-li kupující volbu nároku v písemné reklamaci vady, je oprávněn určit způsob kompenzace vady prodávající.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, pokud neoznámí vadu zboží včas.

Prodávající se zavazuje vydat kupujícímu na požádání písemný protokol o průběhu reklamačního řízení.

 

Oddíl B – speciální pravidla pro ochranu spotřebitelů

Článek VI

Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebitelům.

1. Spotřebitel je oprávněn obdržet před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) totožnost prodávajícího, kontaktní údaje

b) popis zboží a jeho hlavních vlastností

c) cenu zboží, popř. způsob jejího výpočtu včetně daní a poplatků

d) způsob platby a způsob dodání zboží

e) náklady na dodání (zejména náklady spojené s dopravou zboží na místo určení) – konkrétní informace o nákladech spojených s dopravou zboží (popř. jiných souvisejících nákladech) získá kupující při objednávání zboží v rámci vyplňování objednávkového formuláře

f) údaje o právech z vadného plnění a ze záruky, včetně podmínek pro uplatňování těchto práv (viz oddíl A, čl. V a VI a oddíl B, čl. X)

g) údaj o době trvání závazku a podmínkách jeho ukončení – při uzavírání rámcových smluv na dobu neurčitou.

2. Při uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-shop, elektronická pošta), je spotřebitel oprávněn obdržet před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, je-li vyžadována

b) při smlouvě na opakované plnění nejkratší dobu, po kterou bude smlouva závazná

c) při smlouvě na dobu neurčitou údaj o ceně

d) údaj o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží

e) údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupech pro uplatnění tohoto práva, včetně údaje o nákladech spojených s navrácením zboží

f) údaj o mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů.

3. Prodávající ukládá ve své interní evidenci každou smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.

4. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, potvrdí prodávající prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně obdržení takové objednávky. Tato povinnost neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

5. Pokud se smlouva se spotřebitelem uzavírá prostřednictvím individuální elektronické pošty, poskytne prodávající spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy a znění obchodních podmínek.

Článek VII

Odstoupení spotřebitele od smlouvy.

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta plyne:

a) ode dne převzetí zboží (u jednorázových kupních smluv)

b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o jednorázovou dodávku zboží po částech

c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o odstoupení od rámcové smlouvy o pravidelné opakované dodávce zboží.

Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

2. Spotřebitel je v případě využití právo k odstoupení od smlouvy podle odst. 1 povinen doručit prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje:

a) označení prodávajícího

Balance Way s.r.o, Postřekov 330, Psč 345 35 Postřekov 

b) text: „oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:“

c) označení zboží, jehož se týká smlouva, od které spotřebitel odstupuje

d) datum objednání zboží

e) datum obdržení zboží

f) jméno a příjemní spotřebitele

g) adresa spotřebitele

h) podpis spotřebitele.

3. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen předat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

4. Pokud spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, prodávající mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. To se netýká nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání, který zvolil spotřebitel a který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený ze strany prodávajícího. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro počáteční transakci, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Článek VIII

Práva spotřebitele z vadného plnění.

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.

2. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Bude-li na obalu dodaného zboží uvedena doba použitelnosti, má spotřebitel práva ze záruky.

4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

5. V souvislosti se zjištěním vad zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit nároky způsobem a v rozsahu podle oddílu A, čl. V.

6. Spotřebitelský spor z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb je spotřebitel oprávněn řešit rovněž mimosoudně postupem podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tj. podáním návrhu na mimosoudní řešení u České obchodní inspekce (http://adr.coi.cz) – tzv. ADR-řízení.

K řešení spotřebitelského sporu lze rovněž využít platformu pro řešení sporů online; tato platforma je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek IX

Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Kupující bere na vědomí, že prodávající v rámci smluvního vztahu s kupujícím zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Právním titulem ke zpracování těchto údajů je ve smyslu platné právní úpravy plnění smlouvy a oprávněné zájmy prodávajícího.

2. Kupující bere na vědomí, že podrobnosti elektronických kontaktů získané od zákazníků v souvislosti s dodávkami jeho zboží či služeb mohou být podle platné právní úpravy (zákon č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) využívány za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb, které prodávající jako správce osobních údajů v rámci svého podnikání poskytuje, prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

Výše popsané využití poskytnutých elektronických kontaktů může být kdykoliv odmítnuto jednoduchým sdělením odeslaným na kontaktní e-mailovou adresu:

 

Osobní údaje kupujícího budou pro výše popsané účely zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu prodávajícího jakožto správce osobních údajů; obchodní sdělení lze zasílat, dokud kupující neodmítne souhlas s jejich dalším zasíláním

3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu žádné třetí osobě (s výjimkou státních orgánů při výkonu jejich pravomoci a s výjimkou osob dopravujících zboží za účelem splnění povinnosti dodat zboží na sjednané místo určení).

4. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, popř. též v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Postupem podle čl. I těchto obchodních podmínek kupující:

a) potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a

b) prohlašuje, že byl poučen o svých právech na úseku ochrany osobních údajů:

právo požadovat bezplatně přístup k osobním údajům (článek 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále též „nařízení GDPR“)

právo na opravu osobních údajů (článek 16 nařízení GDPR)

právo na výmaz osobních údajů za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 nařízení GDPR)

právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 nařízení GDPR)

právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 nařízení GDPR)

6. Pokud by se kupující domníval, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu se zákonem, může vznést námitku proti zpracování osobních údajů; je-li taková námitka oprávněná, prodávající jako správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající námitce, má kupující právo stížnosti u dozorového úřadu.

Oddíl C – Společná ustanovení

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající ze smluvního vztahu založeného podle čl. I těchto obchodních podmínek na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

2. Záležitosti, které tyto obchodní podmínky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem.

3. Přijetím návrhu prodávajícího ve smyslu čl. I prodávající a kupující potvrzují, že jsou seznámeni s všeobecnými obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.

V Postřekově dne 21.03.2023

Balance Way s.r.o